Środki ostrożności

Środki ostrożności

Środki ostrożności podczas pracy z podchlorynem sodu:

 • konieczność stosowania rękawic ochronnych,
 • konieczność zakładania okularów ochronnych lub maski na twarz,
 • konieczność stosowania odzieży ochronnej,
 • przechowywać tylko w oryginalnych pojemnikach,
 • zapobiegać uwolnieniu substancji do środowiska,
 • chronić przed dostępem słońca, dwutlenku węgla, wilgoci,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
 • nie przesuwać pojemników po podłodze.
srodki ostroznosci podchloryn sodu

Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się podchlorynu sodu do dróg oddechowych:
  • wyprowadzenie poszkodowanej osoby na świeże powietrze,
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
  • zapewnienie warunków do odpoczynku,
  • jak najszybsze powiadomienie i wezwanie lekarza lub skontaktowanie się z ośrodkiem zatruć.
 • W przypadku połknięcia podchlorynu sodu:
  • w pierwszej kolejności skontaktowanie się z ośrodkiem zatruć lub wezwanie lekarza,
  • zapobieganie i niewywoływanie wymiotów.
 • W przypadku kontaktu podchlorynu sodu z włosami i/lub skórą:
  • zdjęcie z poszkodowanego zanieczyszczonej odzieży,
  • spłukanie skóry wodą delikatnym strumieniem lub prysznicem,
  • powiadomienie i wezwanie lekarza lub kontakt z ośrodkiem zatruć.
 • W przypadku dostania się podchlorynu sodu do oczu:
  • powiadomienie i wezwanie lekarza lub skontaktowanie poszkodowanego z ośrodkiem zatruć.

Zagrożenia dla środowiska:

 • Należy chronić przed kontaktem podchlorynu sodu z glebą, kanalizacją, ciekami wodnymi i drenami, ze względu na możliwość skażenia terenu w przypadku uwolnienia dużych ilości substancji.
 • Postępowanie w przypadku uwolnienia podchlorynu sodu do środowiska:
  • niezwłoczne poinformowanie odpowiednich władz oraz zatrzymanie wycieku (tylko wtedy, gdy nie jest to niebezpieczne),
  • wyniesienie pojemników z podchlorynem poza obszar rozlania,
  • rozpuszczenie substancji w wodzie i następnie ostrożne zebranie jej,
  • utylizacja w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

Masz więcej pytań? Napisz do nas -> tutaj

Sprawdź: cena podchlorynu sodu prosto od producenta